Pravidlá súťaže "Stužková 2023 Instagram"

Úplné pravidlá súťaže
„Súťaž o 1x Smart Hodinky od Apple, 1x poukážka 100eur na nákup/zapožičanie v salóne Michaela alebo SofiaRich 1x poukážka -20% na nákup/zapožičanie v salóne Michaela alebo SofiaRich"
– pre Slovenskú republiku -

 

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej  „Súťaž o 1x Smart Hodinky od Apple, 1x poukážka 100 eur na nákup/zapožičanie v salóne Michaela alebo SofiaRich, 1x poukážka -20% na nákup/zapožičanie v salóne Michaela alebo SofiaRich“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na webových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je:

SMOOF s. r.o., so sídlom Svätojurská ulica 6153/2 902 01 Pezinok, IČO: 46 292 713, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 74965/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“) 

A

DeNA Labs s.r.o., so sídlom Svätojurská ulica 6153/2, 902 01 Pezinok, IČO: 50 414 909, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 112739/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je:

SMOOF s.r.o., so sídlom Svätojurská ulica 6153/2 902 01 Pezinok, IČO: 46 292 713, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 74965/B  (ďalej len „organizátor“).

A

DeNA Labs s.r.o., so sídlom Svätojurská ulica 6153/2, 902 01 Pezinok, IČO: 50 414 909, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 112739/B  (ďalej len „organizátor“).Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na webovej stránke https://www.michaela.sk/sutaz-2023/ a https://www.sofiarich.sk/sutaz-2023/

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 01.09.2023 00:00:00 hod. do 31.10.2023 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len „miesto konania súťaže").


 1. Súťažiaci:

  1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 18 rokov, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“).

2) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnych sieťach ( INSTAGRAM – www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj účet na sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania predmetnej sociálnej siete INSTAGRAM uvedené na https://help.instagram.com/581066165581870. 


3) Súťažiacim sa môže stať a výhru môže prevziať iba , ktorý si zakúpil alebo zapožičal šaty na stužkovú slávnosť v svadobnom salóne Michaela, Moyzesova 4/B, 902 01 Pezinok, alebo zakúpil v Sofiarich kamennej predajni, M.R.Štefánika 11, 902 01 Pezinok alebo prostredníctvom internetového obchodu www.sofiarich.sk a odfotil sa v šatách zo salónu (napr. Odfotené šaty počas skúšania alebo zo stužkovej slávnosti, pridať fotku na sociálnu sieť Instagram a označiť svadobny_salon_michaela/ sofiarich.sk a dať follow na našu stránku na Instagrame svadobny_salon_michaela/sofiarich.sk. Po splnení všetkých podmienok budete zaradení do súťaže.

 

4) Súťažiaci poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných či zákonných povinností prevádzkovateľa. 

 

5) Súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v oznámení o vyhlásení súťaže a dodrží ich. Za poskytnutie súhlasu sa považuje zapojenie do súťaže súťažiacim. 


6) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

7) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže zapojí a splní všetky stanovené podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

8) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne konania súťaže:

 

 1. a) zapožičia alebo zakúpi spoločenské šaty na stužkovú slávnosť;
 2. b)   odfotí sa v šatách zo svadobného salónu Michaela, Moyzesova 4/B, 902 01 Pezinok alebo v kamennej predajni SofiaRich, M.R.Štefánika 11, 902 01 Pezinok alebo prostredníctvom online obchodu www.sofiarich.sk počas skúšania alebo na stužkovej slávnosti,
 3. c) pridať fotku na sociálnu sieť Instagram
 4. d) označiť svadobny_salon_michaela/sofiarich.sk 
 5. e) dať follow/ sledovať našu stránku na Instagrame svadobny_salon_michaela/sofiarich.sk

  2) Po splnení podmienok uvedených vyššie sa záujemca stáva účastníkom súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny.

  3) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz.

  4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

 6. Určenie výhercov:

  1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže vyžrebovaní 3 výhercovia. Prvý výherca vyhrá Smart hodinky od Apple, druhý výherca vyhrá poukážku na 100 eur, ktorú si môže uplatniť v svadobnom salóne Michaela, Moyzesova 4/B, 902 01 Pezinok na zapožičanie alebo kúpu tovaru v našom salóne alebo v salóne SofiaRich, M.R.Štefánika 11, 902 01 Pezinok alebo použiť v internetovom obchode www.sofiarich.sk, tretí výherca vyhrá poukážku -20%, ktorú si môže uplatniť v svadobnom salóne Michaela, Moyzesova 4/B, 902 01 Pezinok, v salóne SofiaRich, M.R.Štefánika 11, 902 01 Pezinok alebo použiť v internetovom obchode www.sofiarich.sk na zapožičanie alebo kúpu tovaru v  salóne.

  2) Mechanizmus súťaže a podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre prípadný vznik nároku na výhru, ako aj špecifikácie samotných výhier, sú uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže zverejnenom prevádzkovateľom. , a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

  3) Výherca, alebo výhercovia sú povinní sa o výhru prihlásiť najneskôr do 14 dní od ich zverejnenia (ďalej len „zverejnenia mena, alebo mien výhercov pod súťažným príspevkom“) prostredníctvom emailu info@michaela.sk. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

  4) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaslať výhru do 30 pracovných dní od zaslania doručovacej adresy zákazníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody či straty výhier spôsobené poštou Slovenskej republiky. 

 

5) Prevádzkovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry. 

 

6) Výhra prepadá prevádzkovateľovi v prípade, že bolo kedykoľvek pred odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu. 

 

7) Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou

 

8) Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 

 

9) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti, osoba nemá nárok na výhru. 

 

10) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil sociálnej siete vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. 

 

11) Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či profil na sociálnej sieti odporuje pravidlám danej sociálnej siete. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti danej sociálnej siete. 

 

12) Prevádzkovateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete). Prevádzkovateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. 

 

13) Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar či iný druh výhry. 14) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

15) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formuláru rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

16) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


 1. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

  1) Zapojením sa do súťaže na sociálnych sieťach súťažiaci súhlasí a akceptuje dokument Ochrana osobných údajov uverejnených na stránke www.michaela.sk, www.sofiarich.sk

  2) Právnym základom pre uvedené spracovanie osobných údajov je splnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného týmito pravidlami.

 

3) Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv. 

 

VI.PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU 

 

 1. Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať, alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je autorom, alebo ku ktorého použitím v rámci súťaže je sám oprávnený, a na ktorý je oprávnený udeľovať licencie. 
 2. Splnením súťažnej úlohy (napr. odoslaním komentára, fotografie a pod.) poskytuje súťažiaci prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta, na dobu trvania majetkových práv k dielu, bez obmedzenia množstva, a to na všetky spôsoby použitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravám, spracovaniu vrátane prekladu, spojenie s iným dielom, zaradením do súborného diela, ako aj na to, aby prevádzkovateľ uvádzal súťažný príspevok na verejnosti pod svojím menom. Súťažiaci súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretej osobe alebo ju ďalej poskytnúť formou sublicencie. 
 3. V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné písomnosti, podobizeň, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy apod., udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného príspevku prevádzkovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný súhlas s použitím prvkov osobnej povahy pre marketingové účely prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete, bez toho aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá prevádzkovateľovi v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.


  VII. Záverečné ustanovenia:

  1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

  2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

  3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

  4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

  5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

  6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

  7) Originál úplných pravidiel bude počas celej doby trvania súťaže zverejnený na webových stránkach www.michaela.sk, www.sofiarich.sk


V Pezinku dňa: 30. 08. 2023